Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden INK RealLegal

1. INK RealLegal
INK RealLegal (hierna verder “het Kantoor”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke ingeschreven staat in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27291227.
2. Rechtsverhouding
Iedere opdracht van de cliënt van het Kantoor (de “Cliënt”) voor door het Kantoor uit te voeren werkzaamheden en diensten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor (de “Opdracht”, welke uitdrukking mede omvat wijzigingen van de Opdracht). De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze is uitgesloten.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere toekomstige opdracht van de Cliënt aan het Kantoor.
3. Advies
De door het Kantoor verrichte werkzaamheden en diensten (het “Advies”) zijn uitsluitend bestemd voor de Cliënt en voor het doel waarvoor de Opdracht is verstrekt.
Het Advies mag slechts aan derden bekend worden gemaakt na voorafgaande goedkeuring van het Kantoor. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het Advies door derden.
4. Documenten
De Cliënt dient alle documenten en informatie die benodigd zijn voor het uitvoeren van de Opdracht aan het Kantoor te verstrekken. Tenzij de Cliënt anders aangeeft, bevestigt de Cliënt dat alle aan het Kantoor verstrekte documenten en informatie – voor zover aan hem bekend – compleet en juist zijn en dat het Kantoor zich daarop kan beroepen.
5. Instructies
Tenzij anders schriftelijk opgedragen, gaat het Kantoorervan uit dat de bestuurders, stafleden en werknemers van de Cliënt, die aan het Kantoor opdrachten verstrekken, bevoegd zijn dat te doen en dat het Kantoor tevens mondeling verstrekte opdrachten kan uitvoeren.
6. Communicatie
Tenzij schriftelijk anders opgedragen, gaat het Kantoor ervan uit dat de schriftelijke communicatie met de Cliënt, naast communicatie per post, via internet e-mail kan verlopen. Voor die communicatie maakt het Kantoor gebruik van een firewall met anti-virus bescherming. Het Kantoor kan echter niet garanderen dat haar berichten veilig of virus-vrij zijn en het Kantoor is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatie. Indien de Cliënt met betrekking tot elektronische communicatie een grotere mate van zekerheid wenst, kan hij daarover contact met het Kantoor opnemen.
7. Honorarium
Tenzij anders overeengekomen, stuurt het Kantoor de Cliënt doorgaans maandelijks een declaratie. Tenzij anders overeengekomen, wordt het door de Cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. In het algemeen is BTW verschuldigd over het honorarium en over bepaalde verschotten. Het Kantoor behoudt zich het recht voor de overeengekomen tarieven (jaarlijks) te indexeren naar aanleiding van inflatie.
Declaraties dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bij gebreke van tijdige betaling is het Kantoor gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
Wij Het kantoor declareert alle aan de Opdracht bestede tijd, waaronder begrepen de tijd besteed aan het bijwonen van vergaderingen, reizen, het bestuderen en opstellen van stukken, onderzoek, correspondentie met de Cliënt en derden, alsmede in- en uitgaande telefoongesprekken.
8. Proceskosten
Indien een Advies betrekking heeft op een zaak waarbij een procedure voor de Nederlandse rechter gevoerd dient te worden, dient met onderstaande punten rekening te worden gehouden.
In Nederland wordt het tempo van een procedure in het algemeen bepaald door de rechter (en niet door de partijen). De rechter kan bevorderen dat de partijen hun geschillen beslechten door middel van onderhandelingen of mediation en kan de in het ongelijk gestelde partij veroordelen tot betaling van de proceskosten.
Tevens dient de Cliënt rekening te houden met onderstaande punten:
Zelfs indien een kostenveroordeling in het voordeel van de Cliënt is uitgesproken, zal deze kostenveroordeling de Cliënt in de regel niet volledig dekken voor betaling van de kosten van het Kantoor, omdat:
(i) de kosten die door de rechter worden toegekend niet op uurtarieven zijn gebaseerd;
(ii)de partij die de kosten moet betalen in financiële moeilijkheden kan verkeren.
De Cliënt is aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de kosten van het Kantoor ongeacht het (eventuele) door de wederpartij aan hem te betalen bedrag.
9. Archivering
Afgeronde dossiers worden tenminste 6 jaar bewaard. Indien de Cliënt wenst dat de dossiers die betrekking hebben op de Opdracht langer bewaard worden, dan dient hij dat schriftelijk aan het Kantoor kenbaar te maken.
10. Dienstverleners
Bij het inschakelen van derden (“Dienstverleners”) zal het Kantoor voor zover mogelijk vooraf overleggen met de Cliënt en in ieder geval de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van Dienstverleners in acht nemen. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze Dienstverleners en is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde Dienstverleners te aanvaarden.
11. Beperking van Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van het Kantoor ten opzichte van de Cliënt, een persoon aan wie het Kantoor haar Advies op verzoek van de Cliënt heeft verstrekt, en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het Kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van het Kantoor komt.
12. Vrijwaring van schade
Behoudens in geval van opzet of grove schuld, vrijwaart en stelt de Cliënt het Kantoor schadeloos terzake van alle aanspraken en vorderingen van derden (inclusief de door het Kantoor in verband daarmee te maken kosten), die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door het Kantoor voor de Cliënt uitgevoerde Opdracht.
13. Wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Ongeacht de woonplaats van de persoon in kwestie, hebben de in dit artikel gebruikte woorden en zinsneden, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in Europese Richtlijn 95/46/EG.
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen tijdens en na de Opdracht verwerkt worden. Deze verwerking zal in overeenstemming met, en met inachtneming van, uw instructies geschieden, behoudens onderstaande uitzonderingen. Het Kantoor zal zorgdragen voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of schade, ook indien wij de verwerking uitbesteden (bijvoorbeeld, ingeval van externe dataopslag). Wij gaan ervan uit dat uw instructies het Kantoor tevens, waar nodig, machtigt om onafhankelijke aannemers voor de opslag van gegevens en dossiers, het maken van back-ups, vernietiging en dergelijke, in overeenstemming met het voorgaande, in te schakelen.
De door u en uw vertegenwoordigers verstrekte contactgegevens kunnen door het Kantoor van tijd tot tijd gebruikt worden voor het verzenden van uitnodigingen, marketingmateriaal, juridische updates en andere publicaties waarvan het Kantoor denkt dat ze voor u interessant zijn alsmede voor het organiseren van daaraan gerelateerde evenementen en zakelijke bijeenkomsten. Personen die dergelijke marketinginformatie niet wensen te ontvangen, verzoeken wij dit te melden aan het Kantoor.
Het Kantoor kan voor haar eigen zakelijke doeleinden de persoonsgegevens van de cliënten en contactpersonen ook op andere manieren verwerken (waaronder onder meer begrepen facturering, relatiebeheer, archivering, checks op een eventueel conflicterend belang en know-how.
Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden verleent u het Kantoor toestemming voor het verkrijgen, opslaan en verwerken van informatie over u zoals hierboven beschreven. U verklaart dat u alvorens persoonsgegevens aan het Kantoor te verstrekken, indien noodzakelijk, hiervoor ten aanzien van de hierboven beschreven categorieën van gegevensverwerking van een ieder de benodigde toestemming heeft verkregen.
Een van de voorwaarden van de Opdracht is dat persoonsgegevens van medewerkers van het Kantoor en/of derden die aan u zijn verstrekt door u slechts voor het uitdrukkelijke doel waarvoor die informatie aan u verstrekt is, gebruikt mogen worden.
14. Partners en werknemers
De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van het Kantoor, alsmede ten behoeve van haar (ex-)maten, bestuurders van haar (ex-)maten, bestuurders van de houdstermaatschappijen van haar (ex-)maten, (ex-)werknemers, eenieder die door het Kantoor bij de uitvoering van haar opdracht is ingeschakeld en alle erfgenamen en rechtverkrijgenden van de hiervoor genoemde personen.
15. Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op alle door het Kantoor bij de uitvoering van de Opdracht opgestelde documenten berust bij hert Kantoor. Ter voorkoming van enig misverstand, wordt de Cliënt erop gewezen dat het in de aard van juridische werkzaamheden ligt dat, behoudens de verplichtingen van het Kantoor met betrekking tot geheimhouding en expliciete afspraken in afwijking daarvan, het mogelijk is, dat zij gedeeltes van documenten, die voor een bepaalde cliënt zijn opgesteld, voor een andere cliënt gebruikt.
16. Beëindiging
De Cliënt kan de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Het staat het Kantoor vrij de Opdracht van de Cliënt te beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn en indien daarvoor een goede reden is, bijvoorbeeld indien het voor het Kantoor niet mogelijk is duidelijke instructies te verkrijgen met betrekking tot de verdere behandeling van de zaak, indien betaling van onze declaraties achterwege blijft, of indien de Cliënt van het Kantoor verlangt te handelen op een wijze die in strijd is met de professionele verplichtingen van het Kantoor of haar verplichtingen tegenover de rechter. Indien het Kantoor besluit de Opdracht te beëindigen, dient de Cliënt het uitstaande honorarium en de uitstaande verschotten te betalen, waaronder begrepen het honorarium en die verschotten die nog niet gedeclareerd zijn.
Het Kantoor is gerechtigd de stukken van de Cliënt onder het Kantoor te houden totdat het honorarium en de verschotten zijn voldaan, ongeacht of de Cliënt dan wel het Kantoor de Opdracht heeft beëindigd.
17. Rechtsgeldigheid
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de Opdracht nietig of in strijd met enige wettelijke bepaling verklaard wordt of anderszins niet ten uitvoer gelegd kan worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Cliënt en het Kantoor worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
19. Taal
Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.

This site is registered on wpml.org as a development site.